skip to Main Content

Hvad skal der til for at føre indsatser for omstilling til cirkulær økonomi ud i livet? Det ser vi nærmere på i denne fjerde og sidste læringscase.

Den regionale erhvervsudviklingsindsats i Danmark er organiseret på en måde, hvor mange aktører er involverede, og hvor såkaldte operatører er helt centrale for at omsætte overordnede nationale og regionale strategier til konkrete indsatser i virksomhederne. I denne læringscase sætter vi fokus på de opgaver, som operatørerne skal løse, når det handler om at føre indsatser for cirkulær økonomi ud i livet.

Som baggrund for denne gennemgang og drøftelse af operatørens opgaver skal vi kort opridse, hvordan den regionale erhvervsudviklingsindsats frem til 2019 har været organiseret – se figur 1 nederst på siden.

Den regionale erhvervsudviklingsindsats bliver i betydeligt omfang finansieret af EU’s strukturfonde. Disse kan anvendes til at støtte en lang række afgrænsede formål. Medlemsstaterne fastlægger i en national strategi, hvilke af disse mange formål der vil have størst værdi for dem.

Danmark har i den forbindelse bland andet peget på Energi- og ressourceeffektive SMV’er som et område, der vil have stor værdi for Danmark.

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig over for EU i forhold til at sikre, at midlerne anvendes i overensstemmelse med disse formål og de øvrige regelsæt, der knytter sig til anvendelsen af midlerne. De regionale Vækstfora (der med udgangen af 2018 blev nedlagt) havde til opgave at udarbejde regionale erhvervsudviklingsstrategier og træffe beslutning om, hvilke indsatser der konkret skulle igangsættes. Indsatserne er blevet ført ud i livet af såkaldte operatører, hvis rolle vi i denne læringscase skal se nærmere på. Operatørerne står typisk selv for dele af indsatsen, mens de engagerer konsulenter til at forestå den mest virksomhedsnære del af indsatsen. Konsulenter udfører indsatsen i virksomhederne. Og derved når EU’s midler i sidste ende frem til de virksomheder, hvis vækstvilkår det hele handler om at forbedre, i form af betalte konsulenttimer, mens virksomhederne medfinansierer indsatserne med de timer, som de bruger i forbindelse med dem.

Operatørerne er således et helt centralt bindeled mellem EU og Erhvervsstyrelsen på den ene side og virksomheder på den anden side. I denne læringscase sætter vi fokus på, hvad Fokuseret Værdikædesamarbejde har lært os om operatørens opgaver, så dette kan bæres med videre til kommende indsatser.

[…]

Back To Top